We've just published the 12th episode of our podcast!
Link
Nowe oferty grantów i stypendiów dla Społeczności Coopernicus (in Polish!):
Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted II’23
Program stażowy oraz program Pierwsza praca w PARP

PARP oferuje 3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki. Nabór stazystów jest do określonych zespołów z określonymi deparatmentami. Stażyści, którzy uzyskają pozytywną ocenę, mogą ubiegać się o zatrudnienie w ramach programu Pierwsza Praca w PARP. Uczestnicy tego programu zatrudniani są w ramach umowy o pracę, mają też możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Program stażowy UNICEF

Program oferuje studentom, doktorantom i młodym absolwentom płatne staże, które są okazją do zdobycia doświadczenia w pracy UNICEF. UNICEF działa w różnych obszarach, które można podzielić na trzy główne filary: program i polityka, stosunki zewnętrzne oraz operacje.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 

– mieć co najmniej 18 lat;
– być studentem studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub absolwentem, o ile nie minęły 2 lata od ukończenia studiów;
– biegle znać co najmniej jeden z języków roboczych UNICEF – mieć doskonałe wyniki w nauce, potwierdzone stosownym dokumentem.

 

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci i Absolwenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

“Zachować pamięć” polsko-niemieckie projekty młodzieżowe

Cel: umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Młodzież musi być w wieku pomiędzy 14 a 26 lat.

Na stronie są powiedzane określone zasady odnośnie projektu, a także formularz, którzy muszą wypełnić chętni. Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM.

 

– Dla kogo: Studenci i uczniowie

– Termin aplikacji: 2/28/2023

Link 1

Link 2

Staże w Parlamencie Europejskim

Staże przeznaczone są dla osób, które:

 

– mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących (a także państw trzecich, o ile spełnione są wymogi wizowe);
– skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki (są możliwe odstępstwa pod warunkiem złożenia wniosku z uzasadnieniem);
– posiadają dyplom ukończenia co najmniej szkoły średniej lub ukończyły inne szkoły/kursy uprawniające do rozpoczęcia studiów;
– bardzo dobrze znają przynajmniej jeden oficjalny języki UE. Czas trwania stażu wynosi od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy.

 

– Dla kogo: Studenci i uczniowie

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted I’23
Stypendium na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

Europejski Instytut Uniwersytecki daje możliwość młodym studentom przed 35 rokiem życia na studia doktoranckie we Florencji. Stypendium obejmuje studentów studiujących na:

– Wydział historii,
– Wydział ekonomii,
– Wydział prawa,
– Wydział nauk politycznych i społecznych.

 

Kandydaci powinni znać minimum dwa oficjalne języki Unii Europejskiej, a także muszą przedstawić projekt pracy badawczej. W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendium. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi aktualnie 1500 euro miesięcznie + ubezpieczenie.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 1/31/2023

Link

College of Europe

Aby starać się o którekolwiek ze stypendiów, kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy online, w którym muszą zaznaczyć, o które konkretnie stypendium chcą się ubiegać. Rodzaje stypendiów są podane w linku. Rekrutacja obejmuje 3 etapy:

 

1. Aplikacja na studia on-line – termin 18 stycznia 2023 r.
2. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP – (dokładny termin złożenia wniosku zostanie zakomunikowany kandydatom wyselekcjonowanym do rozmowy kwalifikacyjnej w marcu 2023 r.)
3. Rozmowa kwalifikacyjna – marzec/kwiecień 2023 r. (wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale 2023 r.)

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 18/01/2023

Link

Program Grantowy National Geographic

Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest przez lidera projektu, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu. Program, jaki oferuje National Geographic dzieli się na dwa poziomy:

 

– Level I: Daje możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok (w obszarze technologii maksymalnie dwa lata). Dofinansowanie nie może przekroczyć 20 000 USD
– Level II: Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów realizowanych na rzecz ochrony przyrody, edukacji, badań, storytellingu lub technologii. Od osób ubiegających się o level II stypendium oczekuje się absolutnego sukcesu. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100 000 USD.

 

Wszystkie wnioski muszą być złożone za pośrednictwem dedykowanego systemu online, dostępnego na stronie Grantodawcy.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 4/12/2023

Link

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek). Przyznawane jest 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania). Podróż trwa od 7-12 dni.

 

Składając wniosek w lutym będzie można pojechać dopiero w czerwcu.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Praktyki w UNESCO

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 2 do 6 miesięcy.
Aplikować mogą osoby, które:

 

– mają co najmniej 20 lat;
– bardzo dobrze znają język angielski lub francuski; Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
– potrafią obsługiwać komputer i programy wykorzystywane w pracy biurowej.

 

Przesyłać zgłoszenia mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 

– są słuchaczami studiów drugiego stopnia lub
– mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie nie więcej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem stażu

 

Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprzez internet na stronie organizatora

 

– Dla kogo: Studenci, Pracownicy służby cywilnej, Badacze

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted XII’22
Program stypendialny EFFILE francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych

Stypendium dla studentów studiujących we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w dziedzinach: biologia, medycyna, ekologia, matematyka, informatyka i inżynieria, historia Francji, język i cywilizacja francuska, prawo i nauki polityczne, ekonomia i zarządzanie.

Obecnie trwa nabór na studia rozpoczynające się od września 2023.

– Dla kogo: studenci studiów doktoranckich i magisterskich we Francji

– Termin aplikacji: 10.01.2023

Link

Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kioto

Stypendium zawiera Stypendium (na wydatki osobiste) 1 200 000 JPY rocznie, zwolnienie z opłaty czesnego i zwolnienie z opłaty aplikacyjnej. Stypendium trwa 4 lata i jest co semestr odnawiane na podstawie wyników stypendysty. Aby zaaplikować o stpendium trzeba jedynia napisać krótkie oświadczenie o swoich osiągnięciach. Kandydaci muszą uzyskać uprzednią zgodę od swojego potencjalnego opiekuna naukowego przed złożeniem wniosku. Ocena kandydatów jest czasochłonna i może wiązać się z dodatkowymi pytaniami, dlatego zaleca się rozpoczęcie tej procedury z dużym wyprzedzeniem.

 

– Dla kogo: Studenci, Profesjonaliści – z doskonałymi osiągnięciami w nauce

– Termin aplikacji: 13.01.2023

Link

Education First

Firma education First oferuje stypendium polegające na 3 miesięcznym stażu za granicą. Aby aplikować należy wysłać filmik, na którym dana osoba tłumaczy dlaczego to właśnie ona powinna wygrać ten konkurs. W filmiku przedstawia swoje osiągnięcia oraz zainteresowania. Zwycięzca konkursu będzie mógł odbyć staż, podzielony na trzy miesięczne okresy. EF Global EF zgadza się na pokrycie wszystkich lotów (do 3000 USD), zakwaterowania, wniosków wizowych i kosztów ubezpieczenia.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Staże w Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej (SatCen)

Czas stażu w SatCen trwa 12 miesięcy i umożliwia zdobycie doświadczenia w organizacjach tego typu oraz kontaktu z profesjonalistami. Centrum Satelitarne będzie rozpatrywać zgłoszenia wyłącznie w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia o wakatach. Aby wysłać aplikację należy wejść na platformę e-rekrutacyjną Sat-Cen, link do numeru referencyjnego oferty stażu. Żadne wnioski nie mogą zostać przyjęte w inny sposób.

 

– Dla kogo: Absolwenci studiów m.in. pierwszego stopnia

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Możliwości rozwoju – posted XI’22
BAYHOST- Stypendia na naukę w Niemczech

BAYHOST- Bawarskie Centrum Szkół wyższych ds. Współpracy z Europą środkową, wschodnią i południowo wschodnią oferuje stypendium dla osób poniżej 30 roku życia. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy. Stypendium może być przeznaczone na studia magisterskie, podyplomowe lub inną formę dalszego kształcenia. Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego.

 

– Dla kogo: Absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia

– Termin aplikacji: 1.12.2022

Link

Program wymiany studentów doktorantów i naukowców – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program wymian dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy na:
– studia wyższe lub częściowe
– staż naukowy
– wizytę naukową
– szkołę letnią
– inną formę aktywności naukowej lub akademickiej
Wysokość stypendium zależy od kraju wyjazdu.

 

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci, Absolwenci

– Termin aplikacji: 20.12.2022

Link

IAESTE – program wymian i praktyk międzynarodowych studentów uczelni technicznych

IAESTE umożliwia wyjazd na praktyki zawodowe za granicę. Wśród dostępnych ofert znaleźć coś dla wszystkich kierunków technicznych. By aplikować trzeba być studentem uczelni wyższej, przy której działa IAESTE. Terminy naboru i szczegóły procesu aplikacji zależą od kraju i typu wybranej oferty praktyk.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

CEEPUS – Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Program CEEPUS oferuje:
– krótkoterminowe stypendia w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich
– krótkoterminowe stypendia w ramach staży naukowych „Freemover”
– stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

W programie biorą udział następujące państwa: Polska, Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Węgry, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Republika Słowacka i Słowenia, Prisztina/Kosowo.

 

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci, Pracownicy naukowi

– Termin aplikacji: 30.11.2022

Link

Stypendium “Talenty Jutra” dla młodych i oferty finansowania dla startupów – posted X’22
“Talenty Jutra” – stypendium dla młodych

Do 15 listopada zbierane są wnioski o grant w ramach programu “Talenty Jutra” Fundacji Empiria i Wiedza. Aplikować mogą osoby w wieku 15-25 lat, tworzące wynalazki lub prowadzące projekty naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i medycyny

 

– Dla kogo: Osoby w wieku 15-25 lat, tworzące wynalazki lub prowadzące projekty naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i medycyny

– Termin aplikacji: 15.11.2022

Link

MedVenture

Med.Venture finansuje projekty badawczo rozwojowe. W zespole funduszu pracują m.in. naukowcy z doświadczeniem i licznymi sukcesami w Polsce. Inwestują w start-upy na etapach: Pre-seed, Seed oraz Early Stage.

 

– Dla kogo: Startupy

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Assay Group

Assay Group oferuje wsparcie finansowe, merytoryczne i administracyjne. W wyborze zwracają uwagę na rozmiar rynku docelowego, własność intelektualną pomysłu, model biznesowy i zespół, a także wiele innych aspektów opisanych na stronie. Aby zaaplikować trzeba wysłać ze strony swoje dane oraz prezentację inwestorską.

 

– Dla kogo: Startupy

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Platformy Startowe – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP w projekcie “Platformy Startowe” wspiera rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

  • – pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
  • – warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
  • – mentoring,
  • – obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
  • – pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
  • – zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

 

– Dla kogo: Startupy w Polsce Wschodniej

– Termin aplikacji: 31 października 2022

Link

Możliwości rozwoju – posted IX’2022
“PhDo”- naukowe stypendium doktoranckie

Stypendia dla doktorantów współpracujących z organizacją pozarządową o wartości 18000 złotych na rok. Warunkiem uzyskania stypendium jest to, że temat pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji lub użyteczny dla całego trzeciego sektora.

 

– Dla kogo: Doktoranci

– Termin aplikacji: do 14.10.2022r. h 16:00

Link

Program wymiany do Stanów Zjednoczonych od Fundacji Kościuszkowskiej

The Kosciuszko Foundation oferuje granty naukowe dla pracowników jednostek naukowo-badawczych oraz polskich uczelni, którzy chcą wyjechać realizować badania naukowe w Stanach Zjednoczonych.

 

– Dla kogo: Doktoranci, Naukowcy, Absolwenci Studiów Magisterskich

– Termin aplikacji: 15.11.2022

Link

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

Rektorzy uczelni wyższych w Polsce mogą składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci zostaną wyróżnieni za osiągnięcia uzyskane do 30 września 2022 roku, w ramach: osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Każda uczelnia ustala tryb wyboru kandydatur indywidualnie.

 

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 01.10.2022 – 25.10.2022

Link

Młoda Polska – stypendia Ministerstwa Kultury

Program stypendialny dla twórców do 35 roku życia, którzy zajmują się filmem, fotografią, literaturą, muzyką, sztuką wizualną, tańcem lub teatrem. Stypendyści otrzymają kwotę od 35 tysięcy do 55 tysięcy złotych brutto. Więcej informacji na temat stypendium dostępne jest w ogłoszeniu o konkursie.

 

– Dla kogo: Studenci, Profesjonaliści poniżej 35 roku życia

– Termin aplikacji: do 31.10.2022r. o 23:59

Link

Prestiżowe stypendium dla Młodych Uczonych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do stypendium “Start”, o które ubiegać się mogą młodzi naukowcy z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Konkurs jest otwarty dla naukowców z całej Polski, niezależnie od dziedziny, w której pracują.

 

– Dla kogo: Studenci, Naukowcy poniżej 30 roku życia

– Termin aplikacji: 31.10.2022

Link