Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 23 January, 2023
The International Journalists' Programmes
Stypendium dla dziennikarzy

O programie: 

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju-gospodarza programu z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy. Stypendyści zdobędą bardziej pogłębioną i bardziej szczegółową wiedzę z zakresu klimatu i energii, otrzymując możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracy w międzynarodowym gronie oraz doskonalenia swych kwalifikacji. W czasie trwania stypendium uczestnicy programu „Klimat i Energia” zapoznają się z transgranicznym projektem pozyskiwania informacji na wspólnie wybrany temat.

Program stypendialny zainauguruje tematyczne seminarium wprowadzające. Następnie dziennikarze udadzą się do wybranych redakcji różnych typów mediów. Dziennikarki i dziennikarze z Niemiec gościć będą w czasie trwania stypendium w środkach masowego przekazu w jednym z ww. krajów, a dziennikarzy zagranicznych przyjmą w tym czasie do siebie redakcje niemieckich mediów. IJP wybiera je w porozumieniu ze stypendystami, biorąc pod uwagę ich zainteresowania i kwalifikacje. Stypendyści uczestniczą w pracy goszczących ich redakcji, ale realizują też własne materiały i przesyłają korespondencje do redakcji w swoim kraju. Podczas trwającego od sześciu do ośmiu tygodni pobytu stypendialnego dziennikarze poznają bliżej goszczący ich kraj, nawiązują osobiste kontakty z koleżankami i kolegami po fachu oraz pogłębiają wiedzę w zakresie klimatu i energii. Na trzydniowym seminarium końcowym uczestnicy programu zostaną poproszeni o przedstawienie 3- stronicowego sprawozdania podsumowującego ich doświadczenia oraz o przekazanie materiałów dziennikarskich zrealizowanych w czasie pobytu stypendialnego.

Wszystkich stypendystów zachęca się do utrzymywania nawiązanych kontaktów za pośrednictwem grupy absolwentów programu z Niemiec i z ponad 45 innych krajów.

Stypendium w wysokości 3 800 euro wypłacane jest jednorazowo. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie części kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy sami ponoszą dodatkowe koszty.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarki i dziennikarze z ww. krajów, redaktorzy i freelancerzy z różnych środków masowego przekazu – prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych.

 

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • Tabelaryczny życiorys ze zdjęciem
  • Opinię kierownika działu lub redaktora naczelnego wyrażającą też poparcie dla składanej aplikacji
  • dwie próbki materiałów tekstowych
  • dwie preferencje dotyczące miejsca odbycia stypendium – media lub kraj związkowy/miasto
Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Poland
The International Journalists' Programmes
The International Journalists' Programmes (IJP) are a non-profit and economically as well as politically independent organisation for the promotion of young journalists. It was established in 1981. IJP are an association, registered in Germany at the local court in Koenigstein near Frankfurt/Main under reg. no. 8 VR 646.
Founded in
1981
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship