Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Nowe oferty grantów i stypendiów dla Społeczności Coopernicus:
Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – XII’23
Vulcanus – praktyki w Japonii, Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Program ma na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. W programie kandydaci muszą spełniać warunki podane w linku. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych. Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1 900 000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej. Praktyki zaczynają się we 1 września a kończą w sierpniu następnego roku.

 

Informację pochodzą ze strony: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Tech Minds- PwC Advisory

Grant ma na celu wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, wiedzy oraz talentów i kreatywności młodych ludzi.onkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich i dla studentów, którzy we współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub uczelni przygotują projekt. Zespół musi zawierać od 3 do 5 osób. Zespół musi zawierać min. 1 osobę dorosłą. Zgłoszony przez zespół projektowy pomysł lub inicjatywa powinna wyróżniać się oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością. Powinna obejmować działanie, które przyczyni się do wdrożenia technologii w szkole lub na uczelni. Ponadto powinna zawierać opis planowanej inicjatywy oraz jej wizualizację, plan, prezentację, które będą zgodne z celem programu i regulaminem. Zespół musi wypełnić formluarz podany w linku na stronie. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych 10 Finalistów, którzy zaprezentują swoje pomysły przed Kapitułą Konkursu. Do wygrania są trzy granty po 25 tys. złotych na wdrożenie zwycięskich projektów, Po 5 tys. złotych dla Finalistów oraz nagrody rzeczowe.

 

Informację pochodzą ze strony: https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html

Szkoły Zjednoczonego Świata – nauka w szkołach prywatnych- Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Grant oferuje dwa osobne konkursy o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Kandydaci muszą aby brać udział w konkursie o stypendium muszą spełniać warunki podane na stronie. Komisja każdego etapu konkursu dokonuje oceny uczestników danego etapu na podstawie przyjętej punktacji na stronie. Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. Stypendia nie obejmują kosztów przejazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.

 

Informację pochodzą ze strony: https://pss.edu.pl/pl

Your Europe, Your Say- Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny

Celem projektu jest integrowanie młodych ludzi z Unią Europejską. Uczestnicy zostaną zaproszeni do debaty i przedstawienia zaleceń, które przyczynią się do działań przedwyborczych EESC, a także wniosą wkład w rezolucję EESC w sprawie wyborów europejskich. Uczestnicy w momencie wydarzenia mieć od 18 do 25 lat. Ponieważ wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim, uczestnicy muszą wykazać się jego dobrą znajomością. Formalności alikacyjne podane są na stronie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Brukseli na dwie noce, a także lot powrotny (klasa ekonomiczna) lub podróż pociągiem/autobusem między krajem zamieszkania a Brukselą. Dla 5 uczestników, którzy bedą mieli możliwość wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach Tygodnia Społeczeństwa Obywatelskiego, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Brukseli na maksymalnie pięć nocy, a także lot powrotny lub podróż pociągiem/autobusem między krajem zamieszkania a Brukselą.

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2024

Nabór do Przedstawicielstwa NATO w Kijowie- reinforcement of NATO Representation in Ukraine

Miejsce wykonywania obowiązków: Kijów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://nato.taleo.net/careersection/1/jobdetail.ftl?job=231394&lang=en

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – XI’23
ADAMED SmartUP

Program ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i poszerzania wiedzy najzdolniejszym młodym osobom. W dniu zgłoszenia osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny mieć ukończone 14 lat i nieukończone 19 lat. Jest 5 etapów, które musi wykonać kandydat aby wygrać dofinansowanie (opisane są one na stronie). W sład nagród wchodzą: -Dwutygodniowy obóz naukowy. Weźmie w nim udział 50 wyłonionych uczestników -Rada Naukowa Programu wybierze spośród uczestników obozu 10 laureatów nagrody głównej, którym organizator zaproponuje 10 – miesięczną pomoc merytoryczną w postaci konsultacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. -3 osoby, które zdobyły najwyższą ilość punktów podczas konsultacji, otrzymają specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. złotych.

Program stypendialny EIFFEL

Studia dla najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w 7 dziedzinach. Stypendium przyznawane jest na okres zależny od tego na jakich jest się studiach oraz na którym roku. Studenci, jednak kandydatów na stypendium Eiffel obowiązuje limit wiekowy: 25 lat na studia magisterskie i 30 lat na studia doktoranckie.Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia. Tego typu aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie biorące udział w programie. Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Europejskie Centrum Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Na staże do ESMA aplikować obywatele państw UE lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy ukończyli co najmniej studia I-go stopnia oraz świetnie znają j. angielski. Czas trwania stażu jest od 6 do 12 miesięcy (w zależności od oferty). Stażyści ESMA otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 1185.07 do 1777.60 euro (w zależności od poziomu wykształcenia). Oferty staży są ba bieżąco publikowane na stronach agencji.

BAYHOST – Stypendia na naukę w Niemczech

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia.O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych z jednego z 10 krajów podanych na stronie, którzy nie ukończyli 30. roku życia (a w przypadku doktorantów – 35 r. ż.). Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych. Roczne stypendium wynosi 11 208 euro (miesięcznie 934 euro).Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1094 euro miesięcznie, co stanowi 13 128 euro rocznie. Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie.

Stypendia na rzecz rozwoju naukowego i artystycznego “Exchange to the US”

Celem programu jest wsparcie projektów badawczych, rozwojowych oraz popularyzujących polską historię i kulturę, których realizacja odbędzie się w amerykańskich ośrodkach naukowych. Każdego roku przyznawane są stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około 40 osób. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej.Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym. Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań. Stypendium przyznawane jest w różnych dyscyplinach naukowych, w trzech kategoriach, które są podane na stronie internetowej

Program Fulbrighta USA – UE – Granty dla obywateli UE

Program oferuje granty dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych. To co wchodzi w skład grantu dla studentów oraz na wykłady akademiczne jest podane na stronie. Kandydaci muszą też spełniać warunki podane na stronie.

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – X’23
Młoda Polska – stypendia Ministerstwa Kultury

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w dziedzinach podanych na stronie. Stypendia są przyznawane na okres do 31 grudnia 2023 roku. Wysokość stypendium wynosi minimalnie 35 tys. i maksymalnie 55 tys. złotych brutto. Wnioski o przyznanie stypendium z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem System Obsługi Programów NCK. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

-zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
-posiadające polskie obywatelstwo,
-urodzone nie wcześniej niż w roku 1988.

International Center for New Media

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć młodych innowatorów używających nowoczesnych technologii do działania na rzecz rozwoju. Do konkursu zgłaszać można projekty realizowane przez przedsiębiorców, NGO, start-upy, studentów, osoby indywidualne.Projekty te muszą spełniać wymagania podane na stronie. Aplikować można tylko i wyłącznie w języku angielskim poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie konkursu i załączenie wymaganej dokumentacji. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na Światowy Kongres “World Summit Awards”, który jest prestiżową platformą międzynarodowej wymiany wiedzy, dzielenia się pomysłami i doświadczeniem w sektorze ICT, a także okazją do nawiązania kontaktów w przyszłej współpracy.

GFPS – Semestralne stypendia w Niemczech

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego.
Aplikować mogą osoby ze statusem studenta na uczelni polskiej, które są: studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia), asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego bez limitu wiek. Wartość stypendium obejmuje:Miesięczne stypendium w wys. 650 euro.Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt). Informacje odnośnie formalności aplikacyjnych na stronie

Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:
– Są obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub jednego z państw kandydujących do UE
– Posiadają dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok kursu/studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
– Zaaplikowały lub zamierzają zaaplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą. W przypadku studiów trwających dłużej niż rok o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci ostatniego roku;
– Uiściły opłatę wpisową za ostatni rok studiów (także opłatę rejestracyjną lub administracyjną);
– Studiują tłumaczenie w jednym z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, maltański, portugalski, słoweński, szwedzki, estoński, węgierski, łotewski, litewski, polski, rumuński, słowacki lub hiszpańsk. Kwota stypendium będzie stanowić ekwiwalent opłaty rejestracyjnej (czesne i / lub opłaty administracyjne) na rok akademicki 2023-2024, z pułapem do 3000 EUR.

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – IX’23
Ogólnopolski Kongres Zoologów, Botaników i Ekologów

do godz. 23.59 dnia 6 listopada 2023 r.——-termin nadsyłania wniosków o udział czynny

do godz. 23.59 dnia 8 listopada 2023 r.——-termin nadysłania wniosków o udział bierny

18 listopada 2023—-termin wydarzenia

 

UCZESTNICY CZYNNI
• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,
UCZESTNICTWO BIERNE
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Więcej informacji: https://unikonferencje.pl/konferencja/14407-ogolnopolski-kongres-zoologow-botanikow-i-ekologow

Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne- Center For European Studies i Center For American Studies

do godz. 23.59 dnia 2 listopada 2023 r. ———termin nadsyłania wniosków o udział czynny

do godz. 23.59 dnia 3 listopada 2023 r. ———termin nadsyłania wniosków o udział bierny

10 listopada 2023—- termin wydarzenia

 

UCZESTNICY CZYNNI:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
UCZESTNICTWO BIERNE:
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Więcej informacji: https://unikonferencje.pl/konferencja/14467-ogolnopolskie-sympozjum-historyczne

Konferencja Naukowa „400 lat druku w Warszawie”

do 31 października 2023 r. —— termin nadsyłania referatów

11 marca 2024 – 12 marca 2024—-termin wydarzenia

Opłata za udział w konferencji wynosi 500,- zł (doktoranci 200,- zł)


Więcej informacji: https://unikonferencje.pl/konferencja/14700-konferencja-naukowa-400-lat-druku-w-warszawie

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – VIII’23
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

#Dla kogo: przyszli studenci studiów magisterskich lub podyplomowych

#Termin aplikacji: 21.09.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/stypendia-tlumaczenia/ 

Wszystkie osoby, które aplikowały lub zamierzają aplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą – mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat za studia, z pułapem do 3000 euro.

Polskie Powroty NAWA

#Dla kogo: naukowcy pracujący za granicą

#Termin aplikacji: 31.08.2023 15:00

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/polskie-powroty 

Wszystkich młodych i starszych naukowców zapraszamy do aplikowania do programu Polskie Powroty NAWA, który umożliwia podjęcie się zatrudnienia w polskich instytutach badawczych i uczelniach.  Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach, a także zapewnia finansowanie.

BAYHOST – Stypendia na naukę w Niemczech

#Dla kogo: studenci

#Termin aplikacji: 13.10.2023 r. h 23:59

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/bayhost-stypendium/ 

Planujesz lub studiujesz w Bawarii? Zgłoś się po roczne stypendium w wysokości 11 208 euro!

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów dostępne są pod powyższym linkiem.

Młodzi Innowatorzy World Summit Awards

#Dla kogo: wszyscy młodzi innowatorzy

#Termin aplikacji: 13.10.2023 r. h 23:59

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/mlodzi-innowatorzy/ 

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć młodych innowatorów używających nowoczesnych technologii do działania na rzecz rozwoju. Do konkursu zgłaszać można projekty realizowane przez przedsiębiorców, NGO, start-upy, studentów, osoby indywidualne. Szczegółowe kryteria dostępne na stronie ogłoszenia.

Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego

#Dla kogo: Absolwenci, młodzi profesjonaliści, młodsi badacze, pracownicy instytutów naukowych lub politycznych

#Termin aplikacji:  01.09.2023 r. h 23:59

#Link: https://coopernicus.pl/stypendium-karola-wielkiego 

Masz pomysł jak odpowiedzieć na przyszłe kryzysy i wyzwania? Przedstaw swoje pomysły badawcze lub twórcze podejście do problemów, z którymi będzie borykać się Europa – pozyskaj 25000 euro na realizację! Szczegółowe informacje o aplikacji na stronie organizatora.

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – VII’23
Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

#Dla kogo: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/program-ceepus-srodkowoeuropejski-program-wymiany-uniwersyteckiej/

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (“Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

The European Prize for Women Innovators

#Dla kogo: przedsiębiorczynie

#Termin aplikacji: 27.09.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/the-european-prize-for-women-innovators/

Nagroda dla innowatorek, naukowczyń i przedsiębiorczyń ze wszystkich krajów EU oraz krajów stowarzyszonych w inicjatywie Horizon 2020. Zgłosić się mogą wszystkie kobiety, które są założycielkami lub współzałożycielkami dobrze działającej firmy zarejestrowanej co najmniej 2 lata przed rokiem naboru albo wprowadziły innowację/e na rynek.

6. śląska edycja konkursu Three Minute Thesis

#Dla kogo: doktoranci

#Termin aplikacji: 27.10.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/6-slaska-edycja-konkursu-three-minute-thesis/

6. śląska edycja konkursu Three Minute Thesis® odbędzie się w Gliwicach. Konkurs skierowany jest do doktorantów wszystkich dyscyplin nauki, a jego uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie tematyki badawczej w sposób przystępny i ciekawy dla nienaukowej publiczności.

Eliminacje planowane są 4 listopada 2023 roku (w sobotę), a finał 17 listopada 2023 roku.

The Three Seas Generation Freedom Conference in Warsaw at the Warsaw University of Technology

#Dla kogo: młodzi dorośli w wieku 18-27 lat

#Termin aplikacji: 17.07.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/the-three-seas-generation-freedom-conference-in-warsaw-at-the-warsaw-university-of-technology/

Konkurs na rzecz wolności słowa – przedstaw projekt, który Twoim zdaniem wpłynie na tę kwestię i wygraj podróż do Warszawy na konferencję!

Konkurs kierowany jest do młodych osób z krajów (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia and Chorwacja).

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – VI’23
Program stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa 2023

#Dla kogo: młodzież polonijna z całego świata

#Termin aplikacji: 11.07.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/nawa-rogram-stypendialny-dla-polonii-im-generala-wladyslawa-andersa/

Wszyscy studenci z polskimi korzeniami, którzy posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju mogą uzyskać stypendium na naukę na polskich uczelniach. Budżet przewidziany na realizację programu to prawie 30 mln złotych.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

#Dla kogo: absolwenci uczelni wyższych

#Termin aplikacji: 31.08.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/praktyki-i-stypendia-w-europejskim-centrum-jezykow-nowozytnych-ecml/

Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych. Praktykanci dostają miesięczne uposażenie w wysokości 720 euro.

Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, francuski i, jeśli to możliwe, posiadać podstawową znajomość języka niemieckiego).

Granty wymiany naukowej EMBO

#Dla kogo: naukowcy

#Termin: stały nabór

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/granty-wymiany-naukowej-embo/

Granty wymiany naukowej EMBO są przyznawane na wymianę badawczą między laboratoriami w państwach członkowskich EMBC. EMBO oferuje w swoim grancie zapewnienie o zapłatę kosztów podróży między zaangażowanymi laboratoriami i utrzymania w zależności od odwiedzanego kraju .Wnioski należy składać co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia wizyty badawczej. Składa się je poprzez link dostępny w zakładce ,,Application”.

THE JAMES DYSON AWARD

#Dla kogo: studenci

#Termin aplikacji: 19 lipca 2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/the-james-dyson-award/https://coopernicus.pl/opportunities/italian-goverment-scholarship-2023/

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona jest międzynarodową nagrodą w dziedzinie projektowania, która celebruje, stanowi zachętę i inspirację dla następnej generacji inżynierów. Prowadzi go Fundacja Jamesa Dysona, fundacja Jamesa Dysona na cele dobroczynne, której misją jest zachęcanie młodych ludzi do pasjonowania się konstruowaniem. Nagrody wynoszą od 26 500 zł do nawet 160 000zł w przypadku wygranej (zależnie od skali osiągnięcia). Aby zaaplikować trzeba wypełnić formularz na stronie oraz załączyć plik świadczący o tym, że skończyło się jakieś studia lub, że się teraz studiuje

Italian Goverment Scholarship 2023

#Dla kogo: międzynarodowi studenci oraz doktoranci studiujący we Włoszech

#Termin aplikacji: 9 czerwca 2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/italian-goverment-scholarship-2023/

Włoski rząd oferuje wsparcie stypendialne dla studentów i doktorantów międzynarodowych studiujących we Włoszech. W zależności od sytuacji stypendysty, stypendium obejmuje wsparcie finansowe i/lub zwolnienie z opłat za studia.

Stypendia Fundacji Nutricia

#Dla kogo: naukowcy, studenci

#Termin aplikacji: 30 czerwca 2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/stypendia-fundacji-nutricia/

Stypendia Fundacji Nutricia są przyznawane specjalistom w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. Formularz dostępny pod linkiem należy wypełnić w języku angielskim.

Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 1 roku. Maksymalna kwota stypendium to 75 000 zł na rok, czyli 6250 PLN/miesiąc (brutto). Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kilku stypendystów. Więcej informacji odnośnie stypendium podane jest w linku powyżej.

Nowe oferty grantów, wydarzeń i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – V’23
Poranek Mentoringowy z Polkami w Medycynie

#Dla kogo: Środowisko medyczne, studenci medycyny, lekarze
#Termin wydarzenia: 13.05.2023
#Link:
https://app.evenea.pl/event/polkiwmedycynie/

Już 13.05.2023 zapraszamy Cię na nasz Poranek Mentoringowy z Polkami w Medycynie w Warszawie, przyjdź po dawkę wiedzy i inspiracji od innych medyków i studentów.

Platformy startowe dla nowych pomysłów- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

#Dla kogo: Startupy

#Termin aplikacji: od 18.06 do 21.06.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci/

Jest to konkurs realizowany a ramach programu Funduszu Europejskiego.

Program dla mieszkańców polski wschodniej. Na program przekazane będzie 120 mln zł.W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (start-up) uzyska dostęp do darmowych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych start-upu, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego produktu start-upu. Aby aplikować trzba wypełnić formularz ze strony podanej w linku.

Program grantowy mPotęga- mFundacja

#Dla kogo: szkoły, organizacje ngo, uczelnie, biblioteki i grupy nieformanlne

#Termin aplikacji:09.05.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/program-grantowy-mpotega-mfundacja/

Od 2014 roku przekazaliśmy łącznie ponad 7,5 miliona złotych na dofinansowanie ponad  1,2 tys. projektów. Szacujemy, że z działaniami edukacyjnymi dotarliśmy do ponad 160 tys. osób, głównie uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Chcemy odczarować matematykę i zachęcić dzieci i młodzież do zgłębiania tej nauki. Zachęcamy nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności i nieszablonowych pomysłów.

Celem Programu jest:

-stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;
-zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
-zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką.

Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech

#Dla kogo: studenci i absolwenci w wieku od 16-26 roku życia

#Termin aplikacji: Stały Nabór

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/wolontarystyczny-rok-socjalny-w-niemczech-internationale-jugendgemeinschaftsdienste/

Projekty rozpoczynają się 1 sierpnia lub 1 września każdego roku i trwają 12 miesięcy. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, kurs językowy, ubezpieczenie społeczne, minimum 26 dni urlopu (pod warunkiem pracy 5 dni w tygodniu), wsparcie mentora oraz wynagrodzenie (około 400-600 euro na miesiąc).W ramach wolontariatu młodzi ludzie przede wszystkim pracują z dziećmi, młodzieżą, młodzieżą niepełnosprawną, osobami starszymi, w organizacjach socjalnych: przedszkolach, szkołach, warsztatach, centrach młodzieżowych, dziennych placówkach, itp.Rekrutacja odbywa się przez cały rok.W ofercie IJGD znaleźć można projekty adresowane konkretnie do osób z Polski. Projekty te realizowane są na terenie Dolnej Saksonii (Niedersachsen). Zgłoszenia należy kierować na adres podany w linku

Atomic Grants – Passion Collective

#Dla kogo: kobiety od 21 roku życia

#Termin aplikacji: 23.06.2023

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/atomic-grants-passion-collective/ 

W 2023 roku Passion Collective przyzna cztery granty kandydatkom, które szukają wsparcia finansowego na rozwój swojej pasji. Celem programu jest spowodowanie pozytywnej zmiany u beneficjentek. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na własną działalność lub własną działalność gospodarczą. Aplikować można za pomocą formularza dostępnego na stronie programu. Nabory prowadzone są w trybie ciągłym. Dotacja w wysokości 1500$, coaching prowadzony przez Keystone Group International oraz bezpłatny rok dostępu do Passion Collective On Demand.

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – IV’23
Program „Jestem Liderką”

#Dla kogo: Studentki, Uczennice

#Termin aplikacji: 5 maja

#Link: 

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji „Jestem Liderką” dla dziewczyn w wieku 16-19 lat, aktywnie działających w swoich środowiskach, wyróżniających się umiejętnościami przywódczymi i chcącymi rozwijać skrzydła dzięki autorytetom ze świata biznesu, dyplomacji, polityki, sztuki, nauki.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje m.in. wynik zadania konkursowego, tj. eseju opisującego siebie w roli liderki. Finalistki #JL6 zostaną objęte indywidualnym programem rozwojowo-mentoringowym; wezmą udział w warsztatach z zakresu przywództwa czy rozwoju kariery.

Global Mentoring Walk – Trójmiasto

#Dla kogo: Studentki, Uczennice, Profesjonalistki

#Termin aplikacji: 5 maja

#Link: https://lnkd.in/d6yHpQ_7 

Weź udział w spacerze po zmianę! 🍀 Skonfrontuj plany rozwoju lub codzienne zawodowe wyzwania z doświadczonymi w Twojej branży mentorkami i mentorami. Biznes? Sztuka? Kultura? Nauka? W Vital Voices gromadzi się szerokie grono zaangażowanych ekspertek i ekspertów, którzy wierzą, że wzmacnianie kompetencji przywódczych kobiet z różnych dziedzin i na różnych etapach to klucz do lepszego świata.

Doktorat na University of Southern Queensland

#Dla kogo: Studenci, Profesjonaliści

#Termin aplikacji: Stały nabór

#Link: https://coopernicus.pl/opportunities/hypersonic-testing-optical-diagnostics-vehicle-design-and-optimisation-scholarships-the-university-of-southern-queensland/ 

The University of Southern Queensland oferuje studia doktoranckie wraz ze stypendium: Hypersonic Testing, Optical Diagnostics, Vehicle Design and Optimisation Scholarships. Wartość stypendium: 32,000 dolarów australijskich rocznie. Mimo przeszłej daty w ogłoszeniu, nabór na pozycje studenta PhD jest wciąż otwarta.

Praktyki w UNESCO

#Dla kogo: Studenci

#Termin aplikacji: Stały nabór

#Link: https://coopernicus.pl/pl/opportunities/praktyki-w-unesco/

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 2 do 6 miesięcy.           

Aplikować mogą osoby, które:

  • mają co najmniej 20 lat 
  • bardzo dobrze znają język angielski lub francuski; Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
  • potrafią obsługiwać komputer i programy wykorzystywane w pracy biurowej.                                                          

Przesyłać zgłoszenia mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są słuchaczami studiów drugiego stopnia lub mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie nie więcej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem stażu

Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprzez internet na stronie organizatora.

Workcampy ekumeniczne w Niemczech (EYS)

#Dla kogo: Studenci

#Termin aplikacji: 7/10/2023

#Link: https://coopernicus.pl/pl/opportunities/workcampy-ekumeniczne-w-niemczech-eys-ecumenical-youth-services/ 

Workcampy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i  pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz trzeba być w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 25 euro (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na workcamp). Obywatele państw UE powinni posiadać ważną kartę EKUZ. Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewnione przez organizatora. 

Młodzi uchodźcy z Ukrainy mogą uczestniczyć w programie bez konieczności ponoszenia kosztów.

Global Intern – Education First

#Dla kogo: Studenci

#Termin aplikacji: 7/10/2023

#Link: https://coopernicus.pl/pl/opportunities/global-intern-education-first/ 

Firma education First oferuje stypendium polegające na 3 miesięcznym staż w np. Londynie (więcej miejsc jest podanych w ogłoszeniu)

Aby aplikować należy wysłać filmik na którym  dana osoba tłumaczy dlaczego to właśnie ona powinna wygrać ten konkurs. W filmiku przedstawia swoje osiągnięcia oraz zainteresowania.                                   

Zwycięzca konkursu będzie mógł odbyć staż, podzielony na trzy miesięczne okresy. EF Global EF zgadza się na pokrycie wszystkich lotów (do 3000 USD), zakwaterowania, wniosków wizowych i kosztów ubezpieczenia

SCOPE – Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny

#Dla kogo: Studenci Medycyny

#Termin aplikacji: stały nabór

#Link: https://coopernicus.pl/pl/opportunities/scope-program-praktyk-wakacyjnych-dla-studentow-medycyny/ 

Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.  

Na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w grudniu każdego roku organizowana jest kwalifikacja na praktyki wakacyjne (oparta o Zasadach Kwalifikacji na Praktyki IFMSA). W kwalifikacji uwzględniane są: średnia z ocen, ocena z egzaminu językowego, udział w kołach naukowych, publikacje i prace naukowe, lecz przede wszystkim działalność w stowarzyszeniu.

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

#Dla kogo: Studenci

#Termin aplikacji: stały nabór

#Link: https://coopernicus.pl/pl/opportunities/stypendia-na-wizyty-w-niemieckich-uczelniach-skierowane-do-grup-studentow-wszystkich-kierunkow-oraz-towarzyszacego-im-nauczyciela-akademickiego/ 

Stypendia DAAD oferuje możliwość nawiązanie kontaktu z niemieckim uczelniami, a co za tym potem idzie odwiedzenie ich. O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek). Wysokość stypendium wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania).

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted III’23
Program Mentoringowy by Our Future Foundation

Co roku, nasza Fundacja, organizuje Program Mentoringowy, który wspiera młodych Polaków w drodze na najlepsze światowe uczelnie. Stypendyści objęci są opieką dedykowanych mentorów, biorą udział w bezpłatnym Rejsie Mentoringowym i serii warsztatów. Zgłoś się już teraz i zwiększ swoją szansę!

– Dla kogo: Uczniowie, Studenci

– Termin aplikacji: 12.03.2023

Link

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Stypendia Naukowe

Stypendia Wyszehradzkie ułatwiają wymianę akademicką, zapewniając wsparcie finansowe studentom i uczonym z krajów V4 oraz studentom i uczonym przyjeżdżającym do krajów V4.

Stypendia wspierają uczestników we wszystkich dyscyplinach i w dowolnym języku przez okres do czterech semestrów. Na studia magisterskie wnioskodawca musi mieć zaliczone co najmniej 6 semestrów studiów wyższych w momencie rozpoczynania stypendium i/lub posiadać tytuł licencjata.

– Dla kogo: Studenci, Naukowcy

– Termin aplikacji: 15/04/2023

Link

Educations.com – stypendia na studia licencjackie w USA

Education.com oferuje stypendium w wysokości do 5000 USD. Aplikacje składane przez kandytatów muszą być po angielsku oraz muszą się składać z wypełnionego krótkiego formularza oraz krótkiego eseju (400-500 słów) odpowiadającego na pytanie: Dlaczego wybrałeś USA jako kierunek studiów za granicą i jak to pomoże Ci ukształtować Twoją przyszłość? Szczegóły aplikacji na stronie.

– Dla kogo: Studenci, Uczniowie

– Termin aplikacji: 30/06/2023

Link

Global Intern – Education First

W konkursie EF zwycięzca będzie mógł odbyć staż, podzielony na trzy miesięczne okresy. EF zgadza się na pokrycie wszystkich lotów (do 3000 USD), zakwaterowania, wniosków wizowych i kosztów ubezpieczenia. Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film lub napisać tekst (w jęz. angielskim) wyjaśniający, dlaczego to właśnie oni są najlepszymi kandydatami na wyjazd. Kryteria oceny obejmują kreatywność i ciekawość świata kandydatów.

– Dla kogo: Studenci, Uczniowie

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)

Program oferuje studentom okazję na nabranie doświadczenia w sprawach rozwoju kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Aby móc kandydować trzeba spełnić następujące wymagania:

– Kandydaci na stażystów muszą pochodzić z państw członkowskich UE
– Kandydaci na stażystów nie powinni wcześniej korzystać ze szkoleń oferowanych przez inne instytucje europejskie
– Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia pierwszego cyklu studiów.
– Każdy z kandydatów powinien znać język angielski

Stażyści otrzymują grant w wysokości 1067 euro miesięcznie. Osoby niepełnosprawne mogą dodatkowo otrzymać dodatek w wysokości 50% podstawowej sumy grantu. Aplikacje należy składać na stronie.

– Dla kogo: Studenci, Uczniowie

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted II’23
Program stażowy oraz program Pierwsza praca w PARP

PARP oferuje 3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki. Nabór stazystów jest do określonych zespołów z określonymi deparatmentami. Stażyści, którzy uzyskają pozytywną ocenę, mogą ubiegać się o zatrudnienie w ramach programu Pierwsza Praca w PARP. Uczestnicy tego programu zatrudniani są w ramach umowy o pracę, mają też możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Program stażowy UNICEF

Program oferuje studentom, doktorantom i młodym absolwentom płatne staże, które są okazją do zdobycia doświadczenia w pracy UNICEF. UNICEF działa w różnych obszarach, które można podzielić na trzy główne filary: program i polityka, stosunki zewnętrzne oraz operacje.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

– mieć co najmniej 18 lat;
– być studentem studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub absolwentem, o ile nie minęły 2 lata od ukończenia studiów;
– biegle znać co najmniej jeden z języków roboczych UNICEF – mieć doskonałe wyniki w nauce, potwierdzone stosownym dokumentem.

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci i Absolwenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

“Zachować pamięć” polsko-niemieckie projekty młodzieżowe

Cel: umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Młodzież musi być w wieku pomiędzy 14 a 26 lat.

Na stronie są powiedzane określone zasady odnośnie projektu, a także formularz, którzy muszą wypełnić chętni. Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM.

– Dla kogo: Studenci i uczniowie

– Termin aplikacji: 2/28/2023

Link 1

Link 2

Staże w Parlamencie Europejskim

Staże przeznaczone są dla osób, które:

– mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących (a także państw trzecich, o ile spełnione są wymogi wizowe);
– skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki (są możliwe odstępstwa pod warunkiem złożenia wniosku z uzasadnieniem);
– posiadają dyplom ukończenia co najmniej szkoły średniej lub ukończyły inne szkoły/kursy uprawniające do rozpoczęcia studiów;
– bardzo dobrze znają przynajmniej jeden oficjalny języki UE. Czas trwania stażu wynosi od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy.

– Dla kogo: Studenci i uczniowie

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted I’23
Stypendium na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

Europejski Instytut Uniwersytecki daje możliwość młodym studentom przed 35 rokiem życia na studia doktoranckie we Florencji. Stypendium obejmuje studentów studiujących na:

– Wydział historii,
– Wydział ekonomii,
– Wydział prawa,
– Wydział nauk politycznych i społecznych.

Kandydaci powinni znać minimum dwa oficjalne języki Unii Europejskiej, a także muszą przedstawić projekt pracy badawczej. W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendium. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi aktualnie 1500 euro miesięcznie + ubezpieczenie.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 1/31/2023

Link

College of Europe

Aby starać się o którekolwiek ze stypendiów, kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy online, w którym muszą zaznaczyć, o które konkretnie stypendium chcą się ubiegać. Rodzaje stypendiów są podane w linku. Rekrutacja obejmuje 3 etapy:

1. Aplikacja na studia on-line – termin 18 stycznia 2023 r.
2. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP – (dokładny termin złożenia wniosku zostanie zakomunikowany kandydatom wyselekcjonowanym do rozmowy kwalifikacyjnej w marcu 2023 r.)
3. Rozmowa kwalifikacyjna – marzec/kwiecień 2023 r. (wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale 2023 r.)

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 18/01/2023

Link

Program Grantowy National Geographic

Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest przez lidera projektu, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu. Program, jaki oferuje National Geographic dzieli się na dwa poziomy:

– Level I: Daje możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok (w obszarze technologii maksymalnie dwa lata). Dofinansowanie nie może przekroczyć 20 000 USD
– Level II: Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów realizowanych na rzecz ochrony przyrody, edukacji, badań, storytellingu lub technologii. Od osób ubiegających się o level II stypendium oczekuje się absolutnego sukcesu. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100 000 USD.

Wszystkie wnioski muszą być złożone za pośrednictwem dedykowanego systemu online, dostępnego na stronie Grantodawcy.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 4/12/2023

Link

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek). Przyznawane jest 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania). Podróż trwa od 7-12 dni.

Składając wniosek w lutym będzie można pojechać dopiero w czerwcu.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Praktyki w UNESCO

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 2 do 6 miesięcy.
Aplikować mogą osoby, które:

– mają co najmniej 20 lat;
– bardzo dobrze znają język angielski lub francuski; Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
– potrafią obsługiwać komputer i programy wykorzystywane w pracy biurowej.

Przesyłać zgłoszenia mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

– są słuchaczami studiów drugiego stopnia lub
– mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie nie więcej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem stażu

Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprzez internet na stronie organizatora

– Dla kogo: Studenci, Pracownicy służby cywilnej, Badacze

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Nowe oferty grantów, wymian i stypendiów dla członków Społeczności Coopernicus – posted XII’22
Program stypendialny EFFILE francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych

Stypendium dla studentów studiujących we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w dziedzinach: biologia, medycyna, ekologia, matematyka, informatyka i inżynieria, historia Francji, język i cywilizacja francuska, prawo i nauki polityczne, ekonomia i zarządzanie.

Obecnie trwa nabór na studia rozpoczynające się od września 2023.

– Dla kogo: studenci studiów doktoranckich i magisterskich we Francji

– Termin aplikacji: 10.01.2023

Link

Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kioto

Stypendium zawiera Stypendium (na wydatki osobiste) 1 200 000 JPY rocznie, zwolnienie z opłaty czesnego i zwolnienie z opłaty aplikacyjnej. Stypendium trwa 4 lata i jest co semestr odnawiane na podstawie wyników stypendysty. Aby zaaplikować o stpendium trzeba jedynia napisać krótkie oświadczenie o swoich osiągnięciach. Kandydaci muszą uzyskać uprzednią zgodę od swojego potencjalnego opiekuna naukowego przed złożeniem wniosku. Ocena kandydatów jest czasochłonna i może wiązać się z dodatkowymi pytaniami, dlatego zaleca się rozpoczęcie tej procedury z dużym wyprzedzeniem.

– Dla kogo: Studenci, Profesjonaliści – z doskonałymi osiągnięciami w nauce

– Termin aplikacji: 13.01.2023

Link

Education First

Firma education First oferuje stypendium polegające na 3 miesięcznym stażu za granicą. Aby aplikować należy wysłać filmik, na którym dana osoba tłumaczy dlaczego to właśnie ona powinna wygrać ten konkurs. W filmiku przedstawia swoje osiągnięcia oraz zainteresowania. Zwycięzca konkursu będzie mógł odbyć staż, podzielony na trzy miesięczne okresy. EF Global EF zgadza się na pokrycie wszystkich lotów (do 3000 USD), zakwaterowania, wniosków wizowych i kosztów ubezpieczenia.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Staże w Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej (SatCen)

Czas stażu w SatCen trwa 12 miesięcy i umożliwia zdobycie doświadczenia w organizacjach tego typu oraz kontaktu z profesjonalistami. Centrum Satelitarne będzie rozpatrywać zgłoszenia wyłącznie w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia o wakatach. Aby wysłać aplikację należy wejść na platformę e-rekrutacyjną Sat-Cen, link do numeru referencyjnego oferty stażu. Żadne wnioski nie mogą zostać przyjęte w inny sposób.

– Dla kogo: Absolwenci studiów m.in. pierwszego stopnia

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Możliwości rozwoju – posted XI’22
BAYHOST- Stypendia na naukę w Niemczech

BAYHOST- Bawarskie Centrum Szkół wyższych ds. Współpracy z Europą środkową, wschodnią i południowo wschodnią oferuje stypendium dla osób poniżej 30 roku życia. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy. Stypendium może być przeznaczone na studia magisterskie, podyplomowe lub inną formę dalszego kształcenia. Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego.

– Dla kogo: Absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia

– Termin aplikacji: 1.12.2022

Link

Program wymiany studentów doktorantów i naukowców – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program wymian dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy na:
– studia wyższe lub częściowe
– staż naukowy
– wizytę naukową
– szkołę letnią
– inną formę aktywności naukowej lub akademickiej
Wysokość stypendium zależy od kraju wyjazdu.

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci, Absolwenci

– Termin aplikacji: 20.12.2022

Link

IAESTE – program wymian i praktyk międzynarodowych studentów uczelni technicznych

IAESTE umożliwia wyjazd na praktyki zawodowe za granicę. Wśród dostępnych ofert znaleźć coś dla wszystkich kierunków technicznych. By aplikować trzeba być studentem uczelni wyższej, przy której działa IAESTE. Terminy naboru i szczegóły procesu aplikacji zależą od kraju i typu wybranej oferty praktyk.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

CEEPUS – Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Program CEEPUS oferuje:
– krótkoterminowe stypendia w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich
– krótkoterminowe stypendia w ramach staży naukowych „Freemover”
– stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

W programie biorą udział następujące państwa: Polska, Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Węgry, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Republika Słowacka i Słowenia, Prisztina/Kosowo.

– Dla kogo: Studenci, Doktoranci, Pracownicy naukowi

– Termin aplikacji: 30.11.2022

Link

Stypendium “Talenty Jutra” dla młodych i oferty finansowania dla startupów – posted X’22
„Talenty Jutra” – stypendium dla młodych

Do 15 listopada zbierane są wnioski o grant w ramach programu „Talenty Jutra” Fundacji Empiria i Wiedza. Aplikować mogą osoby w wieku 15-25 lat, tworzące wynalazki lub prowadzące projekty naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i medycyny

– Dla kogo: Osoby w wieku 15-25 lat, tworzące wynalazki lub prowadzące projekty naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i medycyny

– Termin aplikacji: 15.11.2022

Link

MedVenture

Med.Venture finansuje projekty badawczo rozwojowe. W zespole funduszu pracują m.in. naukowcy z doświadczeniem i licznymi sukcesami w Polsce. Inwestują w start-upy na etapach: Pre-seed, Seed oraz Early Stage.

– Dla kogo: Startupy

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Assay Group

Assay Group oferuje wsparcie finansowe, merytoryczne i administracyjne. W wyborze zwracają uwagę na rozmiar rynku docelowego, własność intelektualną pomysłu, model biznesowy i zespół, a także wiele innych aspektów opisanych na stronie. Aby zaaplikować trzeba wysłać ze strony swoje dane oraz prezentację inwestorską.

– Dla kogo: Startupy

– Termin aplikacji: stały nabór

Link

Platformy Startowe – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP w projekcie “Platformy Startowe” wspiera rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

  • – pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
  • – warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
  • – mentoring,
  • – obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
  • – pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
  • – zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

– Dla kogo: Startupy w Polsce Wschodniej

– Termin aplikacji: 31 października 2022

Link

Możliwości rozwoju – posted IX’2022
“PhDo”- naukowe stypendium doktoranckie

Stypendia dla doktorantów współpracujących z organizacją pozarządową o wartości 18000 złotych na rok. Warunkiem uzyskania stypendium jest to, że temat pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji lub użyteczny dla całego trzeciego sektora.

– Dla kogo: Doktoranci

– Termin aplikacji: do 14.10.2022r. h 16:00

Link

Program wymiany do Stanów Zjednoczonych od Fundacji Kościuszkowskiej

The Kosciuszko Foundation oferuje granty naukowe dla pracowników jednostek naukowo-badawczych oraz polskich uczelni, którzy chcą wyjechać realizować badania naukowe w Stanach Zjednoczonych.

– Dla kogo: Doktoranci, Naukowcy, Absolwenci Studiów Magisterskich

– Termin aplikacji: 15.11.2022

Link

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

Rektorzy uczelni wyższych w Polsce mogą składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci zostaną wyróżnieni za osiągnięcia uzyskane do 30 września 2022 roku, w ramach: osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Każda uczelnia ustala tryb wyboru kandydatur indywidualnie.

– Dla kogo: Studenci

– Termin aplikacji: 01.10.2022 – 25.10.2022

Link

Młoda Polska – stypendia Ministerstwa Kultury

Program stypendialny dla twórców do 35 roku życia, którzy zajmują się filmem, fotografią, literaturą, muzyką, sztuką wizualną, tańcem lub teatrem. Stypendyści otrzymają kwotę od 35 tysięcy do 55 tysięcy złotych brutto. Więcej informacji na temat stypendium dostępne jest w ogłoszeniu o konkursie.

– Dla kogo: Studenci, Profesjonaliści poniżej 35 roku życia

– Termin aplikacji: do 31.10.2022r. o 23:59

Link

Prestiżowe stypendium dla Młodych Uczonych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do stypendium “Start”, o które ubiegać się mogą młodzi naukowcy z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Konkurs jest otwarty dla naukowców z całej Polski, niezależnie od dziedziny, w której pracują.

– Dla kogo: Studenci, Naukowcy poniżej 30 roku życia

– Termin aplikacji: 31.10.2022

Link