Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Opracowana w Polsce metoda TDCR do wyznaczania aktywności radionuklidów

Początki metody TDCR

W 1978 r. w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, dr inż. Krzysztof Pochwalski opracował bezwzględną metodę potrójno-podwójnych koincydencji TDCR (Triple to Double Coincidence Ratio) przeznaczoną do pomiaru aktywności radionuklidów1 emitujących jedynie promieniowanie β („czystych” β-emiterów, np. 3H, 14C, 63Ni), trudnych do pomiaru innymi metodami. Zbudował układ pomiarowy z detektorem zawierającym trzy fotopowielacze pracujące w koincydencji2, w którym zastosowana została technika LSC (Rys. 1) [1]. Technika ta polega na przygotowaniu próbki do pomiaru przez zmieszanie roztworu radioaktywnego z ciekłym koktajlem scyntylacyjnym3 w butelce szklanej (Rys. 5) i rejestracji powstających scyntylacji przez fotopowielacze układu detekcyjnego. Elektroniczne systemy koincydencyjne umożliwiały efektywną eliminację impulsów nie pochodzących od rozpadów promieniotwórczych [2, 3].
Stosowane wcześniej metody pomiarów aktywności β-emiterów wymagały użycia wzorców lub kłopotliwych metod ekstrapolacyjnych i wprowadzania poprawek. W 1982 r. K. Pochwalski zaimplementował metodę TDCR w Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) w Saclay we Francji, gdzie z powodzeniem była ona dalej rozwijana przez Philippa Cassette i Roberta Vatin [4].

Rys 1. Dr inż. Krzysztof Pochwalski przy pierwszym na świecie układzie TDCR.
Schemat detektora potrójnego. Świerk, 1978 r.

Istota metody TDCR

Istotą metody TDCR jest pomiar oparty na równoczesnym zliczaniu częstości rejestracji dwóch strumieni impulsów detektora: impulsów koincydencji potrójnych, NT, oraz sumy trzech koincydencji podwójnych, ND. Częstości te są rejestrowane z dwoma różnymi wydajnościami, ale pozostają ze sobą w stałym stosunku K = NT/ND, który jest parametrem eksperymentalnym będącym miarą wydajności pomiaru. Im wyższa jest wydajność detekcji, ε, tym wyższe są wydajności zliczeń, a ich stosunek K jest bliższy jedności. Aktywność jest obliczana ze wzoru A = ND/εD(K).

W 1988 r. dr Ryszard Broda opracował teoretyczny model obliczania wydajności detekcji ε(K) oparty na statystycznym opisie zjawisk w detektorze z trzema fotopowielaczami i ciekłym scyntylatorem [5]. W modelu tym uwzględniane jest teoretyczne widmo promieniotwórcze danego radionuklidu. Funkcja ε(K) jest nieliniowa i dla niektórych radionuklidów ma dość skomplikowaną postać (Rys. 2).

           Rys 2. Teoretyczne wydajności detekcji εD(K) w torze koincydencji D dla kilku radionuklidów
i przykład wyznaczenia aktywności roztworu 3H.
a) Odczyt wydajności detekcji dla próbki 3H.
b) Wydajności εD(K) dla serii próbek 3H o różnych wydajnościach rejestracji.
c) Wyznaczone aktywności na gram roztworu 3H dla serii próbek i obliczona wartość średnia (linia przerywana).

Rozwój metody TDCR

Metoda TDCR spotkała się z szerokim zainteresowaniem w laboratoriach metrologicznych w świecie i stała się jedną z podstawowych metod pomiarów aktywności radionuklidów. Jej rozwój przez ponad 40 lat zaowocował skonstruowaniem układów pomiarowych TDCR w ponad 30 ośrodkach metrologicznych w 25 krajach (Rys. 3). Została zastosowana do pomiarów aktywności około 50 różnych radionuklidów, nie tylko „czystych” β-emiterów. Nastąpił istotny rozwój układów elektronicznych dla detektora TDCR, w których udoskonalono sposób rejestracji impulsów pochodzących od rozpadów promieniotwórczych w mierzonej próbce [6].

Rys. 3   Układy pomiarowe TDCR w świecie
Rys 4.             Automatyczne liczniki TDCR Hidex 300 SL oraz 600 SL produkcji Hidex, Turku, Finlandia. Risto Juvonen, Hidex Product manager, Ryszard Broda i Krzysztof Pochwalski. Świerk 2019.

W Turku w Finlandii, w firmie HIDEX Oy, został opracowany komercyjny licznik HIDEX 300SL do pomiarów metodą TDCR (Rys 4). W ostatnich latach w układach pomiarowych TDCR zastosowano platformę cyfrową opartą na modułach FPGA (Field-Programable Gate Array), umożliwiającą wygodną analizę danych. Konstruowane są miniaturowe, przenośne liczniki TDCR [7] umożliwiające pomiary aktywności radionuklidów o krótkim czasie połowicznego rozpadu w miejscach, gdzie są one wytwarzane (Rys. 5). Istnieją systemy pomiarowe, w których detektor potrójny TDCR jest połączony z licznikiem scyntylacyjnym zawierającym kryształ NaI(Tl) rejestrującym promieniowanie γ, co umożliwia skuteczne pomiary aktywności radionuklidów emitujących promieniowanie β i γ [8, 9].

Rys 5. Miniaturowy, przenośny licznik TDCR w walizce skonstruowany w LNHB w Saclay we Francji.

Metoda TDCR w pomiarach wzorcowych

System pomiarowy TDCR jest obecnie elementem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów w Polsce, ustanowionego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wzorzec ten jest utrzymywany w Laboratorium Wzorców Radioaktywności w NCBJ OR POLATOM w Świerku. Metoda TDCR jest stosowana w pomiarach porównawczych w Systemie Referencyjnym (ESIR) w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag (BIPM) w Sèvres we Francji.

Wytwarzanie izotopów promieniotwórczych (radioizotopów, radionuklidów) w NCBJ OR POLATOM na potrzeby nauki, medycyny nuklearnej, przemysłu i ochrony środowiska wymaga ich kontroli metrologicznej, a m.in. pomiaru aktywności substancji promieniotwórczych, czyli określenia liczby rozpadów jąder atomowych w próbce w jednostce czasu. Od kilkudziesięciu lat rozwijane są w ośrodkach metrologicznych na świecie różne metody pomiaru aktywności radionuklidów, bezwzględne i względne (z użyciem wzorców).

Radionuklidy, zależnie od swego schematu rozpadu, emitują różnorodne promieniowanie jonizujące: α, β, neutrony, fotony γ i X, elektrony konwersji wewnętrznej i elektrony Augera. Oddziaływanie tego promieniowania z materią wywołuje impulsy, które mogą być rejestrowane przez detektory gazowe, ciekłe lub stałe o różnych charakterystykach. Wybór detektora i metody pomiarowej dla konkretnego problemu wymaga dobrego rozumienia własności promieniowania jądrowego i mechanizmu jego oddziaływania z materią oraz znajomości schematu rozpadu promieniotwórczego danego radionuklidu [10].

Bibliografia

[1]   Broda R., Cassette P., Kossert K., 2007. Radionuclide metrology using liquid scintillation counting. Metrologia, 44, S36-S52.

[2]   Pochwalski K., Radoszewski T., 1979. Disintegration rate determination by liquid scintillation counting using the triple to double coincidence ratio (TDCR) method. Report, Institute of Nuclear Research, INR 1848/OPiDI/E/A, Warsaw.

[3]   Broda, R., 2003. A review of the triple-to-double coincidence ratio (TDCR) method for standardizing radionuclides. Appl. Radiat. Isot., 58, 585-594.

[4]   Cassette Ph., Vatin R., 1992. Experimental evaluation of TDCR models for the 3 PM liquid scintillation counter. Nucl. Instr. Meth., A 312, 95-99.

[5]   Broda R., Pochwalski K., Radoszewski T., 1988. Calculation of liquid-scintillation detector efficiency. Appl. Radiat. Isot., 39, 159-164.

[6]   Bouchard J., Cassette P., 2000. MAC3: an electronic module for the processing of pulses delivered by a three photomultiplier liquid scintillation counting system. Appl. Radiat. Isot., 52, 669-672.

[7]   Sabot B., Dutsev Ch., Cassette Ph., Mitev K., 2022. Performance of portable TDCR systems developed at LNE-LNHB. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., 1034, 166721.

[8]   Bobin Ch., Bouchard J., 2006. A 4ð(LS) β-γ coincidence system using a TDCR apparatus in the β-channel. Appl. Radiat. Isot., 64, 124-130.

[9]   Ziemek T., Jęczmieniowski A., Cacko D., Broda R., Lech E., 2016. A new 4π (LS)-γ coincidence counter at NCBJ RC POLATOM with TDCR detector in the beta channel. Appl. Radiat. Isot., 109, 290-295.

[10] Handbook of radioactivity analysis. Ed.: M.F. L’Annunziata. Acad. Press, Amsterdam, Boston, Heildelberg, London, New York, Oxford, Paris, San diego, San Francisco, Sydney, Tokyo. 2012.

1Radionuklidy (izotopy promieniotwórcze, radioizotopy) są to odmiany pierwiastków (izotopy), których jądra atomowe są niestabilne i samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej, w wyniku której powstają inne jądra atomowe i emitowane są cząstki elementarne, a także uwalniana jest energia w postaci energii kinetycznej produktów przemiany oraz przeważnie (choć nie zawsze) emitowane jest promieniowanie gamma [https://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia_PWN_(internetowa)].

2Koincydencja w technice rejestracji cząstek jonizujących oznacza jednoczesne pojawienie się impulsów elektrycznych w dwóch (lub więcej) detektorach cząstek w ciągu określonego czasu (rzędu ns), zwanego czasem rozdzielczym układu.

3Scyntylator jest substancją emitującą światło pod wpływem promieniowania jonizującego. Ciekły koktajl scyntylacyjny (ciekły scyntylator) jest mieszaniną organicznego rozpuszczalnika, scyntylatora zasadniczego i przesuwacza widma [1].

Ryszard Broda
Napisany przez:

Ryszard Broda, Tomasz Ziemek Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska

Dodaj komentarz